Vy og deres fokus på FNs bærekraftsmål

I den andre bolken av valgemnet Digital markedsføring, legger vi sammen med Cecilie Staude fokus på sosial kommunikasjon. Med dagens utvikling og miljøfokus, vil den sosiale kommunikasjonen ha et gjennomgående tema om bærekraft. I denne forbindelsen har vi fått i oppgave å velge en bedrift vi ønsker å belyse i et bærekraftsperspektiv, noe som førte til at Vy var et naturlig valg for meg.

Fra NSB til Vy

Virksomheten vår på de flestes lepper da den tradisjonelle og statlige NSB slo seg sammen med Nettbuss og sammen skapte den nytenkende Vy. For enhver nordmann som både liker og er vandt med forutsigbarhet, var dette en uforutsigbar hendelse av virksomheten, noe som også førte med seg kritikk og omdømme.

Sammenslåingen ga muligheten for å gi et bredere tilbud av transport, noe som gjorde virksomhetens tjenester mer tilgjengelig i samfunnet. Vy samarbeider også med andre grønne aktører som Nabobil, Oslo bysykkel og Sammevei, noe som støtter opp under bedriften gjennom et felles samarbeid. Derigjennom har Vy gjennom det siste året plantet en grønn assosiasjon ved seg, som er relevant å se i sammenheng med bærekraftsmålene.

Hva er egentlig FNs bærekraftsmål?

FN skriver på sin nettside at deres bærekraftsmål kan betegnes som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og ikke minst stoppe klimaendringene. Helhetlig er det utformet 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Det er satt at spesielt virksomheter skal jobbe mot målene, men alle i samfunnet tar på sin måte del i dugnaden. Sammen vil vi gi et godt grunnlag for generasjonene som kommer etter oss, ved å jobbe mot disse bærekraftsmålene.

Bilderesultater for fns bærekraftsmål pin
Bildet er hentet fra Norad sin nettside

Hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante?

I Vys bærekraftsrapport fra 2019 uttrykker virksomheten blant annet at de har fire innsatsområder, der det er fokus på den smarte, trygge, grønne og lønnsomme reisen. Ved et slikt fokus, kan det tenkes at områdene innehar og jobber mot flere av FNs bærekraftmål.

De mest relevante bærekraftsmålene som bedriften jobber mot kan tenkes å være Ren energi for alle, Innovasjon og infrastruktur, Bærekraftige byer og samfunn, Ansvarlig forbruk og produksjon, Stoppe klimaendringene og Samarbeid for å nå målene.

Vy tog
Bildet er hentet fra vy sin nettside

Ren energi for alle kan ha en sammenheng med at energien ivaretas gjennom en miljøvennlig og grønn bedriftsstruktur. Dette vil ha da ha en positiv påvirkning på bærekraftige byer og samfunn, ved at ressurser og energi brukes med måte og med et miljøløftende hensyn. I tillegg vil Vy skape en mer bærekraftig infrastruktur i byene, noe som vil gagne dem innenfor det miljømessige utviklingen. Dermed vil også deres innovasjoner, påvirke infrastrukturen i byene, spesielt med tanke på Oslos ønske om å bli et bilfri sentrum i årene fremover.

Dette vil føre oss videre til det neste bærekraftsmålet, ved at en slik grønn ressursbruk hos bedriften vil føre til at byene og samfunnene i Norge vil ha et ansvarlig forbruk og produksjon, innenfor transport. Videre kan utviklingen på sikt kunne føre til at Vy kan bli med i kampen om å stoppe klimaendringene, gjennom en grønn og bærekraftig utvikling. Tilslutt vil Vys samarbeid med de tidligere nevnte bedriftene, kunne føre til at samarbeid dem imellom er med på å nå målene, noe som kunne hjelpe til med å nå målene innen 2030.

Da flere av dem inngår i hverandre eller har en viss sammenheng, er det vanskelig å plukke ut kun et par som jeg tenker bedriften fokuserer mest på. Dermed valgte jeg heller å presentere dem som en sammenhengende tekst som forklarer deres viktighet ovenfor hverandre og hvordan det kan tenkes at Vy er med på å jobbe mot å nå disse.

Hvorfor er disse mest bransjerelevante?

Det kan tenkes at bærekraftsmålene jeg nettopp tok for meg er mest relevante av flere grunner. Den mest tydelige er nok at flere av dem omhandler samfunnet og dens infrastruktur, energibruk og innovasjon, noe både Vy og deres bransje berører. Derigjennom vil det si at flere av dem tar for seg de fire innsatsområdene til bedriften, og dermed ser seg relevante.

I tillegg er det disse bærekraftsmålene som gjennomgås i rapporten til Vy, noe som tydeliggjør deres viktighet. Det er samtidig flere av bærekraftsmålene som fremlegges i rapporten, som jeg ikke har tatt for meg. Grunnlaget for dette er at jeg ikke ser dem som de mest relevante, noe jeg dermed velger å utelukke fra dagens blogginnlegg.

Helhetlig kan det tenkes at de fleste av bærekraftsmålene er noe Vy jobber mot, da flere av dem har en sammenheng og at de sammen jobber mot et mål om en grønnere verden, noe virksomheten også tar del i.

/ Emilie Torset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *